Termeni si conditii de utilizare a serviciului Buy-Back

organizatorul

Organizatorul Serviciului Buy-Back (numit in cele ce urmeaza „Serviciul”) este Pyrostop Total Security Group SRL, cu sediul social in bd. Dorobanților, nr. 104, Cluj-Napoca, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105, cu Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris si varsat de 93.596.732, 50 lei, reprezentata legal de dna. Liudmila Climoc, in calitate de Director Executiv, numita in cele ce urmeaza „Organizatorul”.

durata și locul de desfășurare

Serviciul este organizat și va putea fi accesat pe teritoriul României, pe o perioada nedeterminată și se va desfășura online pe site-ul organizatorului https://www.totalsecurity.group/. 

dreptul de participare

La Serviciu are dreptul sa participe orice persoană fizică cu reședintîța în România, care a împlinit vărsta de 18 ani, sau orice persoană juridică cu sediul în România (denumită în continuare „Participant”) și care deține în proprietate un sistem de alarmă, indiferent de model sau firma de la care a fost achiziționat, pe care dorește să-l predea pentru a participa la Serviciu.

Organizatorul presupune că fiecare Participant deține cu titlu legal sistemul de alarmă cu care participă la Serviciu, mai exact ca=ă fiecare Participant este proprietarul de drept al sistemului de alarmă pe care-l predă la sediul firmei. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica dreptul Participantului asupra sistemului de alarmă predat în cadrul Serviciului, întreaga responsabilitate în acest sens aparținând Participantului.

modalitate de desfășurare

Fiecare Participant la Serviciu care deține un sistem de alarmă ce îndeplinește condițiile prezentului regulament și îl predă la sediul Organizatorului, va primi din partea Organizatorului un cupon de reducere a cărui valoare va fi calculată în funcție de starea sistemului de alarmă, în urma unei evaluări efectuate de către vânzător. Fiecare cupon de reducere emis de către Organizator în cadrul Serviciului cuprinde următoarele informații:

 • datele de identificare ale Participantului (numele, prenumele, codul numeric personal pentru persoane fizice sau nume companie, adresa sediu, CUI, date reprezentant legal pentru persoane juridice)

 • numarul de identificare sistemului de alarmă

 • data emiterii cuponului de reducere

 • perioada de valabilitate a cuponului de reducere

 • valoarea cuponului de reducere

  ?????Pentru telefoanele evaluate la o valoare mai mica de 10 euro, se va elibera un cupon de reducere in valoare de 10 euro, cu respectarea de catre Participant a urmatoarelor conditii cumulative:
  achizitia noului produs se va face impreuna cu un abonament individual de voce sau date activat pe o perioada minima contractuala de minim 24 de luni
  abonamentul de voce sau date să aibă o valoare de minim 6 EUR (TVA inclus)

  la achizitionarea unui produs, un client poate folosi un singur cupon de reducere; Se va putea achiziționa orice produs din magazinele Orange cu cupoanele eliberate la Orange shop, sau din acelasi magazin partener in care a fost eliberat cuponul in cazul magazinelor partenere.??????????

La data predării sistemului de alarmă, fiecare Participant va semna un proces-verbal de predare-primire.

În cadrul acestui Serviciu, sunt eligibile numai sistemele de alarmă care indeplinesc conditiile prezentului regulament. De asemenea, Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude unele modele din lista. Obținerea unei estimari se poate face direct prin prezentarea Participantului cu sistemul de alarmă la sediul Organizatorului.

Conditiile de eligibilitate ale sistemelor de alarmă sunt:

 • tastatura completa si functionala

 • baterie inclusa

 • ecran functional al tastaturii

 • centrala porneste si se opreste

Participantii la Serviciu vor putea folosi cuponul de reducere emis de Organizator în condițiile prezentului regulament pentru a efectua o tranzacție atât fizic la sediul Organizatorului cât și pe site-ul Organizatorului https://www.totalsecurity.group/. Prin Tranzacție, se va întelege achiziția oricărui produs din magazinul Organizatorului.

Prin folosirea cuponului de reducere de catre un Participant se acordă o reducere echivalentă cu valoarea acestuia pe factura sau bonul fiscal care se va emite la încheierea unei Tranzacții. Folosirea cuponului de reducere de către un client trebuie anunțată înainte de întocmirea facturii.

condiții de validare

 • Pentru ca un Participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Participantul trebuie să nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectării prezentelor condiții

 • Participantul trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile prezentului regulament

 • Participantul trebuie să facă dovada identității sale și a faptului că este împuternicit al firmei pe care o reprezintă, să prezinte toate documentele solicitate și să semneze procesul-verbal de predare-primire și declarația pe proprie răspundere

 • Participantul trebuie să respecte condițiile de desfășurare a Serviciului; în acest sens, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu onora solicitările venite din partea Participanților care încalcă conditiile de organizare a Serviciului printr-un act de reacredință care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz. Prin fraudă se inteleg urmatoarele: orice acțiune sau inacțiune a Participantului (i) care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Serviciu, cu intenția de a produce fie companiei Pyrostop Total Security Group SRL, fie unui terț, un prejudiciu de orice natură sau de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană sau (ii) care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.


răspundere

În ceea ce privește cupoanele de reducere, Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

- pierderea, deteriorarea, distrugerea acestora, nici pentru prezentarea unor exemplare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate

- neutilizarea de către Participanți a cupoanelor de reducere în cadrul termenelor de valabilitate

Organizatorul nu este obligat să acorde reducerea de preț pe baza unor cupoane de reducere care nu întrunesc toate condițiile prevăzute în acest regulament.

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul oricărei situații ce determină imposibilitatea participării unei persoane la Serviciu ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice pe care le-ar putea implica desfășurarea unei astfel de campanii, de exemplu: neutilizarea corectă a site-ului, nefuncționarea serviciului de date, furtul telefonului, falsificarea cupoanelor de reducere etc.

prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajează să nu folosească datele personale ale Participanților obținute ca urmare a desfășurării Serviciului, decât în scopul derulării acestuia în conformitate cu acest Regulament, o utilizare în orice alt scop nefiind permisă.

Datele personale prelucrate de Organizator vor fi: numărul de telefon, numele și prenumele Participantului, seria și numărul cărții de identitate pentru persoanele fizice, nume companie, adresa sediu, CUI, date reprezentant legal pentru persoane juridice, numărul de identitate a sistemului de alarmă, adresa de e-mail, colectate direct de la Participanti. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților. Organizatorul nu va utiliza datele furnizate decât pentru executarea Serviciului sau orice date derivate din aceste date în alte scopuri, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de o obligație legală sau de un interes legitim al Pyrostop Total Security Group SRL (de exemplu în eventualitatea transmiterea către următoarele categorii de destinatari: afiliați, furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să furnizeze servicii în numele său, consultanți sau parteneri externi și/sau autorități publice).

Pentru exercitarea drepturilor ce revin Participanților conform legislației în vigoare (Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice) puteți să vă adresați prin apel la Serviciul Clienți al Pyrostop Total Security Group SRL, la numărul 0729 885001, în scris la adresa sediului social sau pe adresa de email info@totalsecurity.ro, în atenția Responsabilului companie pentru prelucrarea datelor personale. În acest sens, Organizatorul garantează Participanților posibilitatea de exercitare a următoarelor drepturi:

 • Dreptul de a fi informați asupra prelucrării datelor personale

 • Dreptul de a avea acces la datele personale

 • Dreptul de intervenție și actualizare a datelor personale

 • Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor

 • Dreptul de ștergere a datelor personale

 • Dreptul de a se adresa autorității competente (ANSPDCP) sau justiției

 • Dreptul de restricționare a prelucrării datelor personale

 • Dreptul de portabilitate a datelor personale furnizate.

 • După încheierea Serviciului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse în totalitate. 


Organizatorul informează Participantul că singura consecința a refuzului de a furniza oricare din datele cu caracter personal este neparticiparea la acest Serviciu. Furnizarea acestor date este echivalentă cu participarea în Serviciu și agrearea tuturor condițiilor din regulament.

modificarea

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile Serviciului sau de a suspenda/întrerupe/prelungi oricând desfășurarea acestui Serviciu, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoștință publicului înainte de data la care va intra în vigoare. Până la data unei eventuale modificări a Serviciului, Organizatorul va respecta condițiile stipulate în Termeni și condiții.

Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunostință de către Participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt afișate pe site-ul Organizatorului, https://www.totalsecurity.group, în secțiunea dedicata Serviciului.

În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda reducerile în baza cupoanelor de reducere emise până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu Termenii și condițiile agreate.

reclamații și litigii

Orice reclamație care are legatură cu desfășurarea Serviciuului va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în Termeni și condiții, în termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Serviciu se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe din Cluj-Napoca.

publicarea Termenilor și condițiilor

Termenii și condițiile Serviciului sunt disponibile gratuit tuturor solicitanților la sediul propriu al Organizatorului și pot fi consultate pe site-ul oficial al Organizatorului la adresahttps://www.totalsecurity.group pe întreaga perioadă a Serviciului.